Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuit

Hexagramme numéro 29
 
   

29  Caverne
Résumé:

Recherchez laide de vos allis. Prenez les choses en mains et avancez avec confiance.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 6:

Adaptez-vous aux conditions actuelles. Soyez patient et la tempte va passer.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 9:

Avancez petits pas vers votre but. La patience et le travail acharn vous feront surmonter les obstacles.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 6:

Restez calme. Soyez vrai face vous-mme.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 6:

Soyez frugal et pratiquez la simplicit.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 9:

Les problmes auxquels vous faites face seront bientt chose du pass.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 6:

Bien que vos problmes semblent profondment ancrs, ils passeront.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


pub bottom slider 728