Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuit

Hexagramme numéro 42
 
   

42  Croissance
Résumé:

Une fois la prosprit atteinte, poursuivez des buts qui taient jusque l hors de porte. Investissez dans votre avenir.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 9:

Ne dpensez pas inutilement. Supportez de bonnes causes. Les rsultats vont vous apporter de la satisfaction.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 6:

Soyez un bnvole, un mentor, une personne gnreuse avec son argent.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 6:

Demandez vos allis du financement si ncessaire.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 6:

Recherchez de nouveaux projets.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 9:

Acquittez vous de vos tches avec intgrit et quit.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 9:

Faites attention de ne pas tre mal interprt.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


pub bottom slider 728