Yi Jing I Ching: la signification des 64 hexagrammes

Que signifie chacun des hexagrammes?

Oracle du Yijing ou Iching
Oracle chinois gratuit

Hexagramme numéro 26
 
   

26  Gains importants.
Résumé:

Le temps est plus propice laction qu la rflexion. La procratination pourrait compromettre votre ruissite.
La ligne 1 de cet hexagramme est un 9:

Soyez prudent. Prvoyez limprvisible.

La ligne 2 de cet hexagramme est un 9:

Vos habilets ne peuvent tre restraintes. Allez de lavant avec vos plans.

La ligne 3 de cet hexagramme est un 9:

Votre projet sera un succs.

La ligne 4 de cet hexagramme est un 6:

Lattention que vous porterez aux dtails est un gage de russite de votre tche.

La ligne 5 de cet hexagramme est un 6:

Restez en contrle et ne vous laissez pas influencer pas les placotages et les rumeurs.

La ligne 6 de cet hexagramme est un 9:

Vous accomplirez une tche importante.

64 hexagrams table

Cliquez sur le nom sous l'hexagramme

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji


pub bottom slider 728