Lien vers lechinois.com


Boutique du chinois

Nouvel An chinois 2017
ACCUEIL
Version HTML5
Rechercher ce site
MAHJONG gratuit

Jeux chinois

Oracle du Mahjong

Symbolisme des 144 tuiles

Vidéos Mahjong

Gong Hee Fot Choy
Tirage de cartes

Souhaits d'abondance

Astrologie
12 Signes chinois

Oracle du Mahjong

Confucius citations

Biscuit chinois

Nouvel An

I Ching
Yi Jing

Yi King

Kaucim
Tiges de bambou

Guan Yin Oracle

Fengshui

Prénoms
1500 et plus

Mots, expressions

Lexique

Tatouages
Alphabet
Caractères

Lexiques

Boîtes à outils
Méthodes

Dictionnaires

Grammaires

Logiciels

Cours en ligne
HSK tests

Vocabulaire

Exercices

Profs de chinois

Trucs astuces

FAQ
Le Cantonnais

Liens

Arts
contemporains

Galerie leChinois

Photos
Radio TV

Chroniques

Films DVD

Littérature

Affaires

Contact
Annonceurs

Sites amis

Confidentialité
Jeunesse Global
Jeunesse Global
Santé
Beauté
Liberté financière


Galerie leChinois

leChinois.com/arts
Michel Parent, Courtier en art
 

 

 

 

 

HSK
les 800 caractères des niveaux 1 2 3


 

À chacune des catégories de niveaux de langue du HSK correspond une liste de caractères et une liste de mots. Le tableau qui suit présente les  caractères correspondants aux niveaux 1, 2 et 3.


Pour voir les caractères correctement faites
Affichage>Codage>Chinois simplifié GB2312

1 ā
2
ǎi
3
ài
4
申 安 ān
5
申 吧 ba
6

7

8

9
申 白 bái
10
申 百 bǎi
11
bǎi
12
bān
13
bān
14
bān
15
bǎn
16
bàn
17
bàn
18
申 帮 bāng
19
bāo
20
bǎo
21
bào
22
bào
23
bēi
24
běi
25
申 倍 bèi
26
bèi
27
bèi
28
běn
29

30

31
申 必
32
biān
33
便 biàn
34
biàn
35
biàn
36
biǎo
37
bié
38
bìng
39

40

41

42

43

44

45
cái
46
申 彩 cǎi
47
cài
48
cān
49
cāo
50
cǎo
51
céng
52
chá
53
chá
54
chà
55
chǎn
56
cháng
57
cháng
58
chǎng
59
chǎng
60
chàng
61
申 朝 cháo
62
chē
63
chén
64
申 城 chéng
65
chéng
66
chī
67
申 持 chí
68
chí
69
chōu
70
chū
71
申 出 chū
72
chu
73
申 楚 chǔ
74
chǔ
75
chù
76
申 穿 chuān
77
chuán
78
chuāng
79
chuáng
80
chuī
81
chūn
82
申 磁
83
申 词
84

85
申 从 cóng
86
cūn
87
cuò
88

89
qiān
90

91
申 戴 dài
92
dài
93
dài
94
dān
95
申 但 dàn
96
申 蛋 dàn
97
申 当 dāng
98
dāo
99
dǎo
100
dǎo
101
dào
102
dào
103
de
104
de
105
dēng
106
děng
107

108
申 地
109

110

111
diǎn
112
申 典 diǎn
113
申 电 diàn
114
申 店 diàn
115
diào
116
diào
117
dìng
118
diū
119
申 东 dōng
120
dōng
121
dǒng
122
申 动 dòng
123
dōu
124

125

126
申 短 duǎn
127
申 锻 duàn
128
申 段 duàn
129
duì
130
申 顿 dùn
131
申 多 duō
132
饿 è
133
ér
134
申 儿 ér
135
申 二 èr
136

137
申 法
138
fān
139
fán
140
fǎn
141
fàn
142
fāng
143
申 房 fáng
144
访 fǎng
145
fàng
146
fēi
147
申 啡 fēi
148
fēi
149
fēn
150
fēng
151
申 封 fēng
152
fēng
153

154

155

156

157
申 府
158

159
申 傅
160

161
申 负
162

163
申 附
164
gāi
165
gǎi
166
gài
167
qiān
168
gǎn
169
gǎn
170
gāng
171
gāng
172
gāo
173
zhāi
174
申 告 gào
175

176

177

178

179
gěi
180
gēn
181
gēn
182
申 更 gèng
183
gōng
184
申 公 gōng
185
gòng
186
gòu
187

188

189

190
guā
191
guà
192
guān
193
guān
194
申 馆 guǎn
195
guàn
196
申 广 guǎng
197
guì
198
申 国 guó
199
guǒ
200
guò
201

202
hái
203
hǎi
204
hán
205
hǎn
206
hàn
207
hǎo
208
申 号 hào
209

210

211

212

213
申 河
214
hēi
215
申 很 hěn
216
hóng
217
hòu
218
hòu
219
申 忽
220
申 湖
221

222

223
申 花 huā
224
申 画 huà
225
huà
226
huà
227
huà
228
huài
229
huān
230
huán
231
huàn
232
huáng
233
huí
234
huì
235
huó
236
huǒ
237
huò
238

239

240

241

242

243

244

245

246
申 几
247

248

249

250
申 济
251

252

253
申 记
254
申 继
255
申 纪
256
jiā
256
jiā
258
jiǎ
259
jià
260
jiān
261
jiān
262
申 检 jiǎn
263
jiǎn
264
jiàn
265
申 见 jiàn
266
jiàn
267
jiàn
268
jiàn
269
jiāng
270
jiāng
271
jiǎng
272
jiāo
273
jiāo
274
jiǎo
275
jiǎo
276
jiǎo
277
申 教 jiào
278
jiào
279
jiào
280
jiē
281
jiē
282
jié
283
申 结 jié
284
jiě
285
申 姐 jiě
286
jiè
287

288
jiè
289
jīn
290
jīn
291
jǐn
292
jìn
293
jìn
294
申 睛 jīng
295
jīng
296
申 经 jīng
297
jìng
298
jìng
299
jiū
300
申 久 jiǔ
301
jiǔ
302
申 酒 jiǔ
303
jiù
304
jiù
305

306

307

308

309

310
jué
311
jué
312

313

314
kāi
315
kàn
316
kāng
317
kǎo
318

319

320

321

322

323

324

325

326

327
kōng
328
申 口 kǒu
329

330

331
kuài
332
kuài
333
kuàng
334
申 困 kùn
335
申 技
336
la
337
lái
338
lán
339
lán
340
lǎn
341
láo
342
lǎo
343
申 乐
344
lèi
345
申 冷 lěng
346

347

348

349
xún
350

351

352

353

354

355
liǎ
356
lián
357
lián
358
申 脸 liǎn
359
申 炼 liàn
360
liàn
361
liáng
362
liǎng
363
liàng
364
liàng
365
liàng
366
liǎo
367
líng
368
lǐng
369
liú
370
liú
371
liù
372
léng
373

374

375

376
绿
377
luàn
378
lùn
379

380

381

382
ma
383
ma
384
mǎi
385
申 卖 mài
386
mǎn
387
申 慢 màn
388
máng
389
máo
390
mào
391
申 帽 mào
392
me
393
申 没 méi
394
měi
395
mèi
396
mén
397
申 们 men
398

399
miàn
400
mín
401
míng
402
míng
403

404

405

406

407

408

409
nǎi
410
nán
411
nán
412
nán
413
ne
414
nèi
415
néng
416
申 嗯 ńg
417

418
申 年 nián
419
niàn
420
niáng
421
nín
422
niú
423
nóng
424

425

426
nuǎn
427
申 爬
428
申 怕
429
pāi
430
pái
431
申 派 pài
432
páng
433
pǎo
434
申 朋 péng
435
pèng
436
申 批
437
申 啤
438
piān
439
piàn
440
申 漂 piāo
441
piào
442
申 苹 píng
443
申 平 píng
444
申 瓶 píng
445
申 评 píng
446

447

448

449

450

451

452

453
申 器
454

455

456
qiān
457
qiān
458
qián
459
qián
460
qiǎn
461
申 墙 qiáng
462
qiáo
463
qiē
464
qiě
465
qīn
466
qīng
467
申 轻 qīng
468
qīng
469
qíng
470
qíng
471
申 请 qǐng
472
qiū
473
申 球 qiú
474
qiú
475
申 取
476

477
申 全 quán
478
què
479
rán
480
申 让 ràng
481

482
rén
483
rèn
484
rèn
485

486
róng
487
ròu
488

489
sài
490
sān
491
sàn
492
申 色
493
shān
494
申 商 shāng
495
shàng
496
shāo
497
shǎo
498
shào
499
shè
500
shè
501
shè
502
shēn
503
shēn
504
shén
505
shēng
506
shēng
507
shěng
508
shèng
509
申 胜 shèng
510
shī
511
shí
512
shí
513
shí
514
shén
515
shí
516
shí
517
shí
518
shǐ
519
使 shǐ
520
shǐ
521
shì
522
shì
523
shì
524
shì
525
shì
526
shì
527
shì
528
shì
529
shì
530
shōu
531
shǒu
532
shǒu
533
shū
534
shū
535
shū
536
shú
537
shù
538
shù
539
shù
540
shù
541
shuāng
542
shuí
543
shuǐ
544
shuì
545
shuō
546

547

548
申 四
549
sòng
550
申 嗽 sòu
551
宿
552

553
suān
554
suàn
555
suī
556
suì
557
suǒ
558

559

560

561
tái
562
tài
563
tài
564
tán
565
tāng
566
táng
567
táng
568
tǎng
569
tǎo
570

571
téng
572

573
申 提
574

575

576
tiān
577
申 条 tiáo
578

579
申 听 tīng
580
tíng
581
tíng
582
tǐng
583
申 遇 tōng
584
申 同 tóng
585
tòng
586
tóu
587

588

589
申 团 tuán
590
奔 淄 tuī
591
tuǐ
592
退 tuì
593
tuō
594

595
wài
596
wán
597
wán
598
wǎn
599
wǎn
600
申 万 wàn
601
申 往 wǎng
602
wàng
603
申 忘 wàng
604
wēi
605
wéi
606
申 为 wéi
607
wěi
608
wèi
609
wèi
610
申 文 wén
611
wén
612
申 向 wèn
613

614

615

616

617

618

619

620

621

622
西
623
申 息
624
申 希
625

626

627

628
申 系
629

630
申 下 xià
631
xià
632
xiān
633
xiǎn
634
xiàn
635
xiāng
636
xiāng
637
xiǎng
638
xiǎng
639
xiàng
640
xiàng
641
xiāo
642
xiǎo
643
xiào
644
申 笑 xiào
645
申 些 xiē
646
xié
647
xiě
648
xiè
649
xīn
650
xīn
651
申 心 xīn
652
xìn
653
xīng
654
xìng
655
申 行 xíng
656
xìng
657
xìng
658
xiū
659

660
申 须
661

662

663
xué
664
xuě
665

666
yán
667
yán
668
yán
669
yǎn
670
yǎn
671
yàn
672
yàn
673
yáng
674
yáng
675
yáng
676
yàng
677
yào
678
yào
679

680

681

682

683

684

685

686
申 宜
687

688

689
申 以
690
申 艺
691

692
申 亿
693
申 意
694

695
申 谊
696

697
yīn
698
申 音 yīn
699
yīn
700
申 银 yín
701
yīng
702
申 应 yīng
703
yíng
704
yíng
705
yǐng
706
yǒng
707
yǒng
708
申 用 yòng
709
申 尤 yóu
710
yóu
711
申 游 yóu
712
yǒu
713
yǒu
714
申 右 yòu
715
申 又 yòu
716

717

718

719

720
申 遏
721
申 音 yīn
722

723
yuán
724
yuán
725
yuán
726
yuán
727
yuán
728
yuǎn
729
yuàn
730
yuàn
731
yuè
732
yún
733
yùn
734

735
zài
736
zài
737
申 咱 zán
738
zāng
739
zǎo
740
zǎo
741

742
zěn
743
zēng
744
zhǎn
745
zhàn
746
zhàn
747
zhāng
748
zhāng
749
zhǎng
750
zhǎo
751
zhào
752
zhě
753
申 这 zhè
754
zhēn
755
zhěng
756
zhèng
757
zhèng
758
zhī
759
申 知 zhī
760
zhī
761
zhī
762
申 直 zhí
763
zhǐ
764
zhǐ
765
zhǐ
766
zhì
767
zhì
768
zhōng
769
zhōng
770
zhǒng
771
zhòng
772
zhōu
773
zhū
774
zhǔ
775
zhù
776
zhù
777
zhù
778
zhù
779
zhuāng
780
zhǔn
781
zhuō
782
zhe
783

784

785
申 字
786
申 总 zǒng
787
zǒu
788

789

790

791

792

793
zuǐ
794
zuì
795
zuó
796
申 左 zuǒ
797
zuò
798
zuò
799
zuò
800
zuò

  suitebleue.gif (67 octets) Retour à la page des tests HSK


 
Des titres à consulter
chez amazon
.fr alapage.com amazon.ca
et Fnac.com

Dictionnaires et lexiques

Nouveau petit dictionnaire français-chinois
avec pinyin 
> amazon.fr  
Fnac.com

10000 mots usuels : Dictionnaire chinois-français
avec transcription phonétique chinoise en pinyin
> amazon.fr   Fnac.com

Dictionnaire chinois-français 
> amazon.fr  Fnac.com

Dictionnaire concis fr/ch ch/fr  
> amazon.fr alapage.com
Fnac.com
Dictionnaire kuaisu chinois-français
Accès multiples aux mots composés
快速检字法汉法多向检词词典
Kuàisù jiànzìfà hàn fǎ duō xiàng jiǎn cī cídiǎn

> amazon.fr  alapage.com  Fnac.com

Dictionnaire français chinois en images  
> alapage.com 
Fnac.com

Dictionnaire Ricci des caractères chinois
Édition en 6 tomes et une annexe
> amazon.fr  alapage.com  Fnac.com
Dictionnaire Ricci de caractères chinois,
coffret 2 volumes et un index
> amazon.fr  alapage.com 
Fnac.com

DICO pratique français-chinois
avec transcription pinyin
>  Fnac.com

L'imagerie français-chinois 
> amazon.fr  alapage.com  Fnac.com


Dictionnaire pratique français-chinois.... 
> amazon.fr 

Les Mots choisis français-chinois  
> alapage.com 
Fnac.com

Dictionnaire de la langue française avec explications bilingues
Larousse Compact français-chinois
> Fnac.com

Nouveau dictionnaire français chinois chinois français
> amazon.fr  Fnac.com

Dictionnaire kuaisu chinois, anglais, français
Chinese, English, French kuaisu dictionary
avec l'étymologie des caractères, Kuaisu jian zi fa
Roland Sanfaçon avec la collaboration de Chau Nguyen ... et al.
> amazon.fr  amazon.ca  alapage.com
> amazon.com  

Dictionnaire d'agriculture
chinois - français - anglais - sciences de l'animal 
> amazon.fr  amazon.ca

Vocabulaire de base
du chinois moderne (chinois-français) 
>  alapage.com

Lexique de termes économiques français - chinois
 - anglais / chinois - français - anglais 
>  alapage.com 
Fnac.com

Dictionnaire chinois - français
d'économie et politique rurale 
>  alapage.com

Terminologie mathématique en chinois moderne 
> amazon.fr  alapage.com

Dictionnaire de la civilisation chinoise
de Collectif 
> amazon.fr alapage.com Fnac.com

 


Première édition le 21 août 2001
Modifiée le 26 février 2016